Hae vapaaehtoistyöhön perulaiseen päiväkotiin ja kierrätyskeskukseen

Kehitysmaayhdistys Pääskyjen vanhin yhteistyökumppani Cuna Nazareth -säätiö ylläpitää Perun pääkaupungissa Limassa päiväkotia, jota tuetaan Pääskyjen kummitoiminnalla. Päiväkotitoiminnan lisäksi yhteishankkeena on perustettu kierrätyskeskus. Molempiin lähetetään vapaaehtoisia. Olisitko sinä yksi heistä?

Cuna Nazareth -säätiö on Perun pääkaupungissa Limassa jo yli 50 vuotta toiminut vahvasti arvopohjainen säätiö, jonka tavoitteena on köyhyyden ja syrjäytymisen kierteen katkaiseminen, sosiaalisten oikeuksien laajentaminen sekä tasa-arvoisuuden edistäminen. Säätiön ylläpitämän päiväkodin tavoitteena on tarjota hoitoa ja virikkeellinen ympäristö vuosittain noin sadalle 1-5 -vuotiaalle lapselle, jotta heidän vanhempansa voivat käydä työssä ja turvata paremman toimeentulon perheelle. Päiväkodin lapset tulevat vähäosaisista perheistä ja useilla heistä on erityisen tuen tarpeita.

Päiväkodissa työskentelee lastentarhanopettajia ja lastenhoitajia, toimistotyöntekijöitä, keittäjiä, siivoojia, tanssinopettaja ja sosiaalityöntekijä. Päiväkoti toimii, kuten päiväkodit Suomessa huolehtien ruokailuista, ulkoiluista, päiväunista, opetustoiminnasta, jne. Sosiaalityöntekijän työnkuvaan kuuluu perheiden sosiaalisen tilanteen kartoittaminen, alkuhaastattelut, lasten hyväksyminen päiväkotiin, kotikäynnit ja muu sosiaalinen tuki. Päiväkodin toimesta myös lasten vanhemmille tarjotaan tukea ja neuvontaa esimerkiksi terveydenhuoltoon liittyen.

Vuonna 2011 Pääskyt ja kolme muuta suomalaista Emmaus-ryhmää aloittivat Cuna Nazareth säätiön kanssa ulkoministeriön tukeman hankkeen, jolla käynnistettiin kierrätyskeskus Liman ulkolaidalle Pachacamaciin. Kierrätyskeskuksen tehtävänä on vahvistaa lähialueen asukkaiden ympäristötietoisuutta, tarjota työllistymismahdollisuuksia lähialueen asukkaille sekä tuottaa varoja päiväkodille.

Vapaaehtoisen tehtävät

Cuna Nazareth -säätiöön toivotaan vapaaehtoiseksi espanjankielentaitoista, sopeutuvaista, oma-aloitteista, itsenäistä ja ystävällistä henkilöä, jolla on kasvatusalan, sosiaalialan tai psykologian alan opintoja ja / tai työkokemusta. Myös ympäristö- ja tiedotusalan koulutusta ja työkokemusta voi hyödyntää päiväkodilla ja kierrätyskeskuksella tehtävässä työssä. Työtehtävinä päiväkodissa voivat olla erilaiset opetus- ja kasvatustehtävät, kuten taidekasvatukselliset työpajat (esim. musiikki, teatteri tai kuvataiteet), ympäristökasvatukselliset työpajat, lasten tunne-elämää ja sosiaalisia taitoja tukevat työpajat, alkeistason atk-taitojen opetus vanhemmille lapsille, alkeistason englannin opetus vanhemmille lapsille tai lasten vanhemmille sekä päiväkodin muuhun päivittäiseen toimintaan osallistuminen. Psykologin koulutuksen omaava vapaaehtoinen voi myös avustaa päiväkodin henkilökuntaa lasten tunne-elämän tukemisessa. Vapaaehtoinen voi niin ikään osallistua lasten vanhempien tekemän talkootyön ja lahjoitettujen vaatteiden jakelun organisoimiseen. Viestinnästä kiinnostunut vapaaehtoinen voi puolestaan avustaa esim. somepäivitysten teossa, mainosvideoiden kuvaamisessa ja uusien viestintäkanavien ideoinnissa.

Halutessaan vapaaehtoinen voi tutustua ja osallistua myös kierrätyskeskuksella tehtävään työhön. Kierrätyskeskuksessa vapaaehtoinen voi olla tukena esim. tiedottamis- ja ympäristövalistustyössä. Esimerkiksi jonkinlaisen ympäristökasvatuksellisen työpajan järjestäminen lähialueen lapsille tai aikuisille tai olemassa oleviin työpajoihin osallistuminen on kierrätyskeskuksella mahdollista. Lisäksi vapaaehtoinen voi osallistua halukkuutensa ja osaamisensa mukaan kierrätettyjen tavaroiden, kuten vaatteiden, kirjojen sekä puu- ja metallitavaroiden keräykseen, lajitteluun ja kunnostamiseen.

Sujuva espanjankielen taito on vapaaehtoiselle välttämätön. Mitä syvempi kielitaito vapaaehtoisella on, sitä monipuolisemmat ja syvällisemmät työtehtävät ovat mahdollisia. Vapaaehtoisjakson kesto on mieluiten 6 kk, jotta molemmat osapuolet saisivat vapaaehtoistyöstä parhaan hyödyn. Myös lyhyempi jakso (2-5 kk) on neuvoteltavissa. Päiväkoti ottaa vapaaehtoisia vastaan ympäri vuoden, mutta suositeltava aika on maaliskuun ja joulukuun välissä, sillä kesäkaudella joulukuun lopusta helmikuun loppuun päiväkoti on kiinni ja työtä on vähemmän. Tällöin työskentelyn voi tosin mahdollisesti sijoittaa kierrätyskeskukselle ja tällöin voi mahdollisesti tehdä myös erilaisia kirjallisia tiedotustöitä Suomen tai Perun suuntaan. Pääskyt toivoo vapaaehtoiselta toiminnasta tiedottamista blogin, kummikirjeiden tai jäsenpostin muodossa.

Pääskyt tarjoaa vapaaehtoiselle perehdytyksen vapaaehtoistyöhön ja toisessa kulttuurissa työskentelyyn ja on vapaaehtoisen tukena Suomesta käsin myös vapaaehtoisaikana. Työtehtävistä sovitaan yhdessä vastaanottavan tahon kanssa ja perehdytys työtehtäviin tapahtuu suurimmaksi osaksi Perussa. Vapaaehtoinen kustantaa ja järjestää matkat kohdemaahan ja oleskelun kohdemaassa itse. Vapaaehtoinen vastaa itse kaikista käytännönjärjestelyistä (matkat, majoitus, vakuutus, liikkuminen paikan päällä, jne.), joten suunnitteluun on varattava riittävästi aikaa ennen vapaaehtoisjakson alkua.

Vapaaehtoistyö tarjoaa ikkunan kehityskysymyksiin ja kansalaisjär¬jestöjen maailmaan. Arkipäiväisen elämän jakaminen auttaa vapaaehtoisia ymmärtämään konkreettisesti kehittyvien maiden todellisuutta, toimintaympäristöä ja niitä köyhdyttä¬viä rakenteita. Tavoitteena on sekä vastaanottavaa tahoa että vapaaehtoista hyödyttävä kokemus, jonka kautta molemmat osapuolet voivat oppia uutta. Vapaaehtoiset toimivat myös siltana Cuna Nazareth -säätiön ja Pääskyjen välillä hyödyttäen järjestöjen työtä.

Muuta käytännön tietoa

Hintataso Limassa on Suomea alhaisempi, joskin kalliimpi kuin muualla Perussa. Huoneen vuokra esimerkiksi ulkomaalaisten suosimalla Mirafloresin asuinalueella on alkaen 300 euroa kuukaudessa. Elintarvikkeiden hintataso on useimmissa limalaisissa kaupoissa Suomen hintatasoa hieman alhaisempi. Elintarvikkeet, esim. hedelmät kannattaa hankkia toreilta, joissa hinnat ovat usein kauppoja edullisempia. Ravintoloissa ruokaileminen on suomalaisesta näkökulmasta edullista. Vapaaehtoistyöntekijän elinkustannuksia vähentää se, että päiväkoti tarjoaa työntekijöilleen maksuttoman lounaan. Myös kasvisruokavalion noudattaminen onnistuu päiväkodilla.

Mikäli olet kiinnostunut vapaaehtoistyöstä päiväkodissa tai kierrätyskeskuksella, lähetä meille espanjankielinen motivaatiokirje ja CV sähköpostitse.

Hakemukset ja lisätietoja vapaaehtoistyöstä:
heli.janhunen@paaskyt.fi
puh. 045 138 9062

Nykyisten ja entisten vapaaehtoisten kokemuksia voit lukea blogeista.
Cuna Nazareth -säätiön Facebook-sivulla voit seurata päiväkodin ajankohtaisia kuulumisia.